1 2

ورود

سامانه‌ ارتباطات مجازی

سامانه ارتباطات مجازی (سام)، سامانه‌ای است که ارتباط میان اعضای شوراها و کارگروه‌های گوناگون را در یک محیط واحد در فضای مجازی فراهم می‌کند. عضویت در این سامانه با فراخوان انجام می‌شود و هر یک از اعضا با ورود به سامانه به همة شوراها و کارگروه‌هایی که عضو آنها هستند، دسترسی می‌یابند و می‌توانند افزون بر ارتباط با دیگر اعضای هر شورا یا کارگروه، به مجموعة اطلاعات آنها نیز دسترسی یابند.برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.